Regulamin pobytu

I Wstęp.

 1. Regulamin pobytu w Jatnej Chacie, zwany dalej „Regulaminem”, ma na celu przedstawienie naszym Gościom warunków przebywania w Jatnej Chacie zlokalizowanej w położonej w województwie śląskim miejscowości Brenna (kod pocztowy 43-438) przy ul. Jatny 35 G.

 2. Chcemy, aby Państwa pobyt w Jatnej Chacie był niezapomnianym przeżyciem, ale zarazem pragniemy zapewnić Wam spokój i pełne bezpieczeństwo. Wasza współpraca przy przestrzeganiu warunków Regulaminu jest niezbędna, aby wszyscy Goście Jatnej Chaty (zarówno aktualni, jak i przyszli) mogli wspominać pobyt w naszych skromnych progach jako czas wspaniałego urlopu i wypoczynku.

 3. Informujemy, iż Gospodarzem Jatnej Chaty, zwanym dalej „Wynajmującym”, jest Karolina Szymczak, zam. w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Jesionowej 9b/1.

 

II Warunki wynajmu i formy płatności.

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16:00 dnia pierwszego i kończy się o godz. 11:00 dnia następnego.

 2. Goście zobowiązani są do poinformowania Wynajmującego o wyraźnym spóźnieniu lub braku możliwości dotarcia do Jatnej Chaty we wcześniej umówionej godzinie.

 3. Klucze do Jatnej Chaty przekazywane są za pomocą skrzynki na klucze z szyfrem, znajdującej się przy drzwiach wejściowych do domu. Kod do skrzynki wysyłamy drogą SMS na numer komórkowy Gościa rezerwującego dom, w dniu zameldowania o godz. 16:00. Za zgubienie kluczy Gość ponosi dodatkową opłatę (patrz - cennik dodatkowy).

 4. Opłata za pobyt musi być dokonana przelewem na konto: PKO Bank Polski 89 1020 2472 0000 6102 0176 1139. Musi być ona wykonana z góry i najpóźniej w dniu przyjazdu Gościa do Jatnej Chaty.

 5. Po otrzymaniu umowy najmu klient jest zobowiązany do zapłaty zadatku w wysokości 30 % wartości rezerwacji, resztę dopłaca na miesiąc przed przyjazdem. Jeżeli klient dokonuje rezerwacji na 30 dni przed przyjazdem wówczas jest zobowiązany do zapłaty 100 % wartości rezerwacji.

 6. W ramach uiszczanej przez Gościa Jatnej Chaty kwoty za wynajem znajdują się wszelkie podatki i opłaty dodatkowe, w tym za wykorzystane media (woda, gaz, łącze internetowe, telewizja).

 7. Prąd jest dodatkowo płatny (patrz - cennik dodatkowy). W dniu zameldowania najpóźniej do godz. 15:00 Wynajmujący wysyła SMS-em zdjęcie stanu licznika. W dniu wymeldowania Wynajmujący wraz z Gośćmi spisują stan licznika i rozliczają się w formie gotówki na miejscu.

 8. Cena wynajmu obejmuje opłatę klimatyczną.

 9. W ramach ceny zapewnione jest sprzątanie apartamentu przed przyjazdem Gości.

 

III Zabronione jest:

 1. Oddawanie pomieszczeń Jatnej Chaty do podnajmu lub bezpłatne użyczanie ich osobom trzecim. Gość może przebywać na obiekcie wyłącznie w celach mieszkalnych.

 2. Przekraczanie liczby osób przebywających w Jatnej Chacie zgłoszonej w procesie rezerwacji. Nasz obiekt dysponuje określoną liczbą miejsc noclegowych oraz powierzchni mieszkalnej, których nie sposób powiększyć. W wyjątkowych przypadkach Wynajmujący może wyrazić zgodę na przekroczenie liczby osób zgłoszonych w procesie rezerwacji, ale wiązać się to będzie z dodatkowymi ustaleniami oraz dodatkową opłatą (patrz - cennik dodatkowy).

 3. Przestawianie mebli i sprzętów RTV oraz AGD. Prosimy, aby opuszczać Jatną Chatę w takim stanie, w jakim ją zastaliście.

 4. Łamanie zasad dobrego sąsiedztwa. Apelujemy, aby każdy Gość zachowywał się tak, jak chciałby, aby zachowywano się wobec niego i w jego obecności. Jeśli dana osoba naruszać będzie powszechnie przyjęte zasady współżycia społecznego oraz znacząco i uporczywie zakłócać spokój pozostałych użytkowników Jatnej Chaty, wówczas Wynajmujący zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy bez zachowania wcześniej ustalonych terminów i bez zwrotu kwoty pieniężnej za pozostały okres pobytu w Jatnej Chacie na zasadzie tzw. kary umownej.

 5. Palenie papierosów i używanie otwartego ognia (także do grilla) na całym terenie Jatnej Chaty. Zakaz obowiązuje zarówno z uwagi na przepisy przeciwpożarowe, jak i bezpieczeństwo wszystkich naszych Gości (w tym zarówno palących, jak i niepalących). Za złamanie tego zakazu Wynajmujący będzie żądał uiszczenia pieniężnej kary umownej w wysokości ( d 500,00zł).

 6. Organizowanie na terenie Jatnej Chaty bez wyraźnej zgody Wynajmującego hucznych imprez, takich jak wieczory panieńskie, kawalerskie i im podobne. W przypadku złamania tego zakazu Wynajmujący zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy bez zachowania wcześniej ustalonych terminów i bez zwrotu kwoty pieniężnej za pozostały okres pobytu w Jatnej Chacie na zasadzie tzw. kary umownej.

 

IV Nakazane jest:

 1. Zachowanie ciszy nocnej w godz. 22:00-06:00. Rażące i uporczywe łamanie tego punktu regulaminu skutkować będzie wypowiedzeniem umowy przez Wynajmującego bez zachowania wcześniej ustalonych terminów i bez zwrotu kwoty pieniężnej za pozostały okres pobytu w Jatnej Chacie na zasadzie tzw. kary umownej od 500,00 zł.

 2. Segregowanie śmieci zgodnie z zaleceniami Wynajmującego, które znajdują się na pojemnikach na odpady w kuchni i na zewnątrz budynku.

 3. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na całym terenie Jatnej Chaty, w tym zakazu wchodzenia na skarpy wokół budynku. Należy także mieć na uwadze, że na terenie Jatnej Chaty znajdują się szamba, instalacje ściekowe, instalacje elektryczne i inne urządzenia, które mogą być niebezpieczne dla dzieci. Prosimy naszych Gości o obdarzenie swoich pociech szczególną uwagą. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci bawiących się na terenie Jatnej Chaty.

 4. Ponoszenie odpowiedzialności materialnej przez Gości za wszelkiego rodzaju zniszczenia lub uszkodzenia mienia należącego do Jatnej Chaty dokonane osobiście przez nich lub też przez osoby przebywające w Jatnej Chacie w trakcie trwania umowy najmu z Gościem. Informujemy, że za zniszczenia Gość jest odpowiedzialny wyłącznie finansowo (nie można odkupić zniszczonego mienia; należy za nie zapłacić). Pełną odpowiedzialność (także finansową) za zniszczenia dokonane przez dzieci ponoszą ich rodzice.

 

 1. V Ręczniki, pościel, szlafroki, mini kosmetyki i jednorazowe szczoteczki do zębów:

 1. W ramach wyposażenia Goście otrzymują komplet pościeli, ręczników, szlafroki, mini kosmetyki i jednorazowe szczoteczki do zębów. W przypadku pobytów do siedmiu dni włącznie nie jest przewidziana ich wymiana.

 2. Goście, którzy przebywają w Jatnej Chacie powyżej siedmiu dni, mają prawo do darmowej wymiany ręczników i pościeli. Potrzebę dokonania takiej wymiany należy zgłosić Wynajmującemu.

 

VI Parkingi:

 1. Jatna Chata dysponuje własnym parkingiem z miejscem na cztery samochody osobowe, przy czym w okresie jesiennym, zimowym i wczesnowiosennym z uwagi na obfite opady śniegu liczba dostępnych miejsc zmienia się na trzy samochody osobowe.

 2. Informujemy, że parking przy Jatnej Chacie nie jest strzeżony. W związku z tym Jatna Chata nie bierze odpowiedzialności za wszelkie straty wynikające z użytkowania parkingu, w tym uszkodzenie lub utratę pojazdu.

 3. Zalecamy, aby kwestii parkowania samochodu nie pozostawiać wyłącznie na moment przyjazdu. Warto wcześniej dokonać ustaleń na ten temat z Wynajmującym.

 

VII Zwierzęta domowe

 1. Jako Wynajmujący dopuszczamy możliwość pobytu pupili należących do Gości za dodatkową opłatą (patrz – cennik dodatkowy). Właściciele zwierzęcia w każdym przypadku odpowiadają za jego zachowanie względem innych Gości, a także sprzętów należących do Jatnej Chaty. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przez pupila mienia Jatnej Chaty Gość zobowiązany jest do odpowiedzialności finansowej za poniesione straty.

 2. Przypominamy, że zwierzęta bezwzględnie muszą być wyprowadzane na smyczy, a ich właściciele odpowiadają za pozostawione przez nie nieczystości. Zwierzęta domowe nie mogą korzystać z łóżek, kanap, stołów czy foteli, które są do dyspozycji Gości. W związku z powyższym prosimy o zapewnienie pupilom osobistego legowiska.

 3. Zwierzę może być pozostawione w Jatnej Chacie na kilka godzin bez bezpośredniej opieki właściciela pod warunkiem, że nie wykazuje agresji, nie niszczy sprzętów i nie atakuje ludzi. Właściciel odpowiada za zachowanie pupila także w trakcie swojej nieobecności.

 

VIII Monitoring

 1. Jatna Chata posiada monitoring wizyjny (obraz)kóry obejmuje teren wyłącznie wokół domu.

 2. Monitoring ma służyć przede wszystkim działalności prewencyjnej.

 3. Udostępnianie nagrań jest możliwe uprawnionym organom lub instytucjom np. Policji, sądom i prokuraturom itd., po wskazaniu przez nie podstawy faktycznej oraz prawnej, a pozostałym podmiotom - w przypadku wykazania przez nie istnienia interesu prawnego w udostępnieniu, na ich pisemny wniosek. Nie udostępnia się nagrań osobom fizycznym, ponieważ mogło by to naruszyć prawa i wolność osób trzecich.

 4. Administratorem danych osobowych pochodzących z nagrań monitoringu jest Karolina Szymczak, zam. w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Jesionowej 9b/1.

 5. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, dane pochodzące z nagrań umożliwiające identyfikację osoby, zarejestrowane i przechowywane stanowią dane osobowe.

 

IX Wynajmujący zobowiązuje się do:

 1. Możliwie najszybszego reagowania na uwagi Gości Jatnej Chaty dotyczące poziomu świadczonych przez nas usług, w tym porządkowych.

 2. Podjęcia czynności naprawczych w przypadku pojawienia się usterek przy funkcjonowaniu urządzeń będących do dyspozycji Gości.

 3. Ponoszenia odpowiedzialności za jakość świadczonych usług na zasadach powszechnie obowiązującego prawa.

 4. Rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Gości w terminie czternastu dni roboczych od jej otrzymania. Osoba reklamująca zostanie poinformowana za pośrednictwem poczty elektronicznej o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

Ad. 4. Informujemy, iż w przypadku pojawienia się nieprawidłowości Goście Jatnej Chaty mają prawo do złożenia reklamacji w terminie czternastu dni od ich wystąpienia. Reklamacje mogą dotyczyć także świadczenia usług drogą elektroniczną. Wszelkie wnioski tego typu należy kierować na adres e-mail: info@jatnachata.pl.

 

X Inne ustalenia:

 1. Wynajmujący ma prawo nie przyjmować Gości, którzy w trakcie wcześniejszego pobytu w Jatnej Chacie rażąco naruszyli niniejszy Regulamin.

 2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste i zwierzęta należące do Gości, które zostały pozostawione w Jatnej Chacie.

 3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste i zwierzęta należące do Gości, które padły ofiarą kradzieży.

 4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowej opłaty za zniszczenia sprzętu i mienia należącego do Jatnej Chaty, poza wypadkami wynikającymi z codziennego zużycia urządzeń.

 5. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowej opłaty za sprzątanie apartamentu, jeśli Goście pozostawili po sobie rażący nieporządek.

 6. Wynajmujący zastrzega sobie prawo poproszenia o wpłacenie kaucji w wysokości 1.000,00 zł na poczet ewentualnych szkód, która w przypadku braku konieczności jej wykorzystania zostanie zwrócona Gościowi przelewem na konto w ciągu dwóch dni roboczych od sprawdzenia stanu pozostawionego apartamentu.

 7. W przypadku znalezienia rzeczy osobistych należących do Gościa po jego wyjeździe Wynajmujący dopuszcza możliwość odesłania ich na wyraźny wniosek i koszt własny Gościa na wskazany adres.

 8. W przypadku ewentualnych sporów, które wynikną z sytuacji nieprzewidzianych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego Rzeczpospolitej Polskiej.

 9. Zawierane umowy podlegają prawu Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa.

 1. ieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.