RODO

Przetwarzanie danych osobowych:

  • Wynajmujący jest administratorem danych osobowych Gości w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO).
  • Dane kontaktowe Wynajmującego służą do kontaktu w związku z przetwarzaniem danych osobowych Gości.
  • Przetwarzanie danych osobowych może odnosić się do następujących danych Gości: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego, numer telefonu, adres e-mail, danych powiązanych z rachunkiem bankowym, z którego był dokonywany przelew, numer rejestracyjny samochodu, dane pozostałych gości (w tym dzieci) oraz ich wiek.
  • W celu zawarcia i realizacji umowy Gość jest zobowiązany do podania Wynajmującemu następujących danych osobowych: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, dane związane z płatnością oraz danych pozostałych gości (w tym dzieci) i ich wieku. Podanie danych jest dobrowolne, ale zarazem jest warunkiem zwarcia umowy. Ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości zawarcia i świadczenia umowy.
  • Przetwarzanie danych osobowych Gości może służyć także: udokumentowaniu wykonania usługi dla celów podatkowych, zapewnieniu bezpieczeństwa oraz najwyższej jakości usług dla Gości, dochodzeniu ewentualnych roszczeń lub obronie przed nimi, jak również zapobieżeniu szkody, jaką może ponieść Wynajmujący lub Gość.
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona przez Gościa może być cofnięta w każdym czasie.
  • Gość ma prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec ewentualnego przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes Wynajmującego, w tym w zakresie marketingu bezpośredniego usług własnych.
  • Goście mają prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, do ich usunięcia lub przeniesienia.
  • Dane osobowe przetwarzane są do czasu zakończenia realizacji umów, a po tym okresie przez czas wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń.
  • W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych Gości narusza przepisy RODO, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.