Regulamin rezerwacji

I. Rezerwacja

1. Celem dokonania rezerwacji usługi, klient rezerwuje pobyt on-line. Na adres e-mail klienta zostanie wysłana wstępna rezerwacja Jatnej Chaty, która jest utrzymywana przez system przez 24h – w tym czasie powinien wpłynąć na konto Jatnej Chaty – wyliczony zadatek. W przypadku braku potwierdzenia dokonania wpłaty zadatku w ciągu 24h system anuluje rezerwację. Jatna Chata zastrzegają sobie prawo do anulowania rezerwacji w czasie nie przekraczającym 24h od daty zaksięgowania wpłaty zaliczki.

2. Zadatek za pobyt wpłacamy na konto: PKO Bank Polski 89 1020 2472 0000 6102 0176 1139

3. Rezerwacja jest skuteczna z chwilą uznania rachunku bankowego Jatnej Chaty.

4. Po otrzymaniu zadatku za rezerwację, klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem wpłaty a wraz z nim Umowę najmu Jatnej Chaty do podpisania.

5. Umowa Najmu, wchodzi w życie pod warunkiem zapłaty całkowitej kwoty rezerwacji w terminach i na zasadach wskazanych w niniejszych warunkach.

6. Klient jest zobowiązany do zapłaty zadatku w wysokości 30 % wartości rezerwacji, resztę dopłaca na miesiąc przed przyjazdem. Jeżeli klient dokonuje rezerwacji na 30 dni przed przyjazdem wówczas jest zobowiązany do zapłaty 100 % wartości rezerwacji.

II. Zmiany w rezerwacji

1. Zmiana terminu pobytu. Po dokonaniu wpłaty zadatku, jego zwrot nie przysługuje, istnieje możliwość zmiany terminu rezerwacji po wpłacie zadatku, pod warunkiem, że zmiana taka zostanie dokonana na 30 dni przed planowanym terminem przyjazdu. Zmiany można dokonać tylko na termin w tej samej cenie, z zachowaniem pierwotnej długości pobytu, jeśli termin nowy przypada w droższym sezonie wymagana jest dopłata różnicy w cenie.

2. Przedłużanie pobytu -termin pobytu w danym obiekcie można przedłużyć o ile jest wolny, należy powiadomić o tym fakcie obiekt e-mailem bądź telefonicznie.

III. Anulacje rezerwacji

1. W przypadku rezygnacji przez klienta z dokonanej rezerwacji klient jest zobowiązany zawiadomić Jatną Chaty.

2. Jatna Chata zachowuje zadatek w całości.

3. W przypadku nie pojawienia się Gości bez uprzedniej informacji na podjęcie rezerwacji Jatnej Chaty, rezerwacja podlega anulowaniu bez zwrotu pobranego zadatku.